เหลืองแดงหล้าฟ้าเดียวกัน

หนึ่งฉันทลักษณ์ สองนักเลงกลอน และความยอกย้อนของแสงสี : บันทึกสามัญชน บนรอยแยกแตกสยาม…