เชิญร่วมเสวนา(ฟรี)ทางวิชาการเรื่องนโยบายเศรษฐกิจทางเลือก

เสวนาทางวิชาการเรื่อง “นโยบายเศรษฐกิจทางเลือกภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์และอุดมการณ์เสรีนิยมใหม่: บทสำรวจองค์ความรู้ และประสบการณ์”

จัดโดย โครงการส่งเสริม พัฒนาและเผยแพร่ความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์เพื่อการพัฒนา ศูนย์ศึกษานโยบายเพื่อการพัฒนา คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ กลุ่มศึกษาข้อตกลงเขตการค้าเสรีภาคประชาชน (เอฟทีเอ ว็อทช์)

ในวันพฤหัสบดีที่ 29 พฤษภาคม 2551 เวลา 9.00 – 16.15 น. ณ ห้องประชุม 209 ชั้น 2 คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กำหนดการมีดังนี้

9.00 – 10.00 น. ลงทะเบียน

10.00 – 10.30 น. แนะนำภาพรวมของโครงการสังเคราะห์องค์ความรู้เรื่อง “นโยบายเศรษฐกิจทางเลือกภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์และอุดมการณ์เสรีนิยมใหม่: บทสำรวจองค์ความรู้ และประสบการณ์”

โดย คุณจักรชัย โฉมทองดี ผศ.ดร.เอื้อมพร พิชัยสนิธ คุณสฤณี อาชวานันทกุล และ อ.ปกป้อง จันวิทย์

10.30 – 12.00 น. เสวนาหัวข้อ “รัฐสวัสดิการ และเศรษฐกิจสหกรณ์”

นำเสวนาโดย ผศ.ดร.เอื้อมพร พิชัยสนิธ

ร่วมเสวนาโดย รศ.ดร.ปัทมาวดี ซูซูกิ และ อ. จอน อึ๊งภากรณ์

ดำเนินรายการโดย อ. นพนันท์ วรรณเทพสกุล

12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหาร (ระหว่าง 12.30 – 13.00 น. จะมีการฉายวีดีทัศน์เรื่อง The Story of Stuff)

13.00 – 14.30 น. เสวนาหัวข้อ “โมเดลการพัฒนาเศรษฐกิจทางเลือก: กรณีศึกษาเศรษฐกิจภูฏาน เศรษฐกิจอิสลาม และเศรษฐกิจละตินอเมริกา”

นำเสวนาโดย คุณสฤณี อาชวานันทกุล

ร่วมเสวนาโดย ศ.ดร.ผาสุก พงษ์ไพจิตร และ รศ.ดร.อิศรา ศานติศาสน์

ดำเนินรายการโดย คุณจักรชัย โฉมทองดี

14.30 – 14.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง

14.45 – 16.15 น. เสวนาหัวข้อ “นโยบายเศรษฐกิจมหภาคทางเลือก: กรณีศึกษามาตรการกำกับและจัดการทุนเคลื่อนย้ายระหว่างประเทศ และนโยบายเศรษฐกิจเพื่อเศรษฐกิจจริง”

นำเสวนาโดย อ.ปกป้อง จันวิทย์

ร่วมเสวนาโดย รศ.ดร.ธรรมวิทย์ เทอดอุดมธรรม และ ผศ.สุรัตน์ โหราชัยกุล

ดำเนินรายการโดย อ.ดร. มนชยา อุรุยศ