พฤติกรรมการเงินชาวนา และความไม่เป็นธรรมของสัญญาสินเชื่อ ธ.ก.ส.

สรุปงานวิจัย เรื่อง “พฤติกรรมการเงินชาวนา และความไม่เป็นธรรมของสัญญาสินเชื่อ ธ.ก.ส.” โดย สฤณี อาชวานันทกุล และ ผศ.ดร. ชญานี ชวะโนทย์ บทแรกในหนังสือ “เพราะเธอ…คือชาวนา” โดย มูลนิธิชีวิตไท, เมษายน 2562