tag: ตุลาการ

“ตุลาการที่ดี” ในความเห็นของข้าพเจ้า

เขียนเพื่อตีพิมพ์ในหนังสืออนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ สกล เหมือนพะวงศ์ ม.ป.ช., ม.ว.ม. บิดาของ สุนทรียา เหมือนพะวงศ์ รุ่นพี่ที่เคารพ, 10 สิงหาคม 2563