tag: whistleblower

การต่อกรกับทุจริตคอร์รัปชั่น: กลไกคุ้มครองผู้ให้เบาะแส

การทุจริตคอร์รัปชั่นในไทยเป็นปัญหาซับซ้อนฝังรากลึกที่ดำรงอยู่ได้ด้วยคนจำนวนมาก แต่ละกรณีนอกจากจะมีผู้ให้สินบนและผู้รับสินบนแล้วยังต้องอาศัย “คนใน” อีกมากมายเป็นฟันเฟืองคอยเอื้อประโยชน์ จัดการ สานสัมพันธ์ บางคนได้รับส่วนแบ่งทั้งที่ไม่เต็มใจ แต่จำใจเพราะต้อง “กินตามน้ำ” หรือกลัวว่าจะกลายเป็น