คู่มือการประเมินผลลัพธ์ทางสังคมและผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน (SIA & SROI Handbook)

ธุรกิจกระแสหลักต้องมีงบกำไรขาดทุนฉันใด“กิจการเพื่อสังคม” (social enterprise) ก็ต้องการ “งบกำไรขาดทุนทางสังคม” ฉันนั้น การคำนวณผลตอบแทนทางสังคม (SROI: Social Return on Investment) นำเสนอกรอบวัดและการคำนวณผลตอบแทนด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมโดยการแปลงมูลค่ากิจกรรมให้เป็นตัวเลขทางการเงิน เพื่อวิเคราะห์ความคุ้มค่าในการลงทุน (cost effectiveness) ของการทำกิจกรรมหรือดำเนินกิจการเพื่อสังคม เป็นส่วนหนึ่งของการทำ “แบบประเมินผลลัพธ์ทางสังคม” (Social Impact Assessment หรือ SIA)

วัตถุประสงค์ของคู่มือนี้คือ เพื่อวางมาตรฐานการปฏิบัติ พัฒนาระเบียบวิธี และแสดงข้อมูลการใช้ผลตอบแทนทางสังคมจากลงทุนที่ชัดเจน สำหรับผู้ไม่เคยทำการประเมินด้านนี้มาก่อน ไม่ว่าจะเป็นกิจการเพื่อสังคม โครงการซีเอสอาร์ของธุรกิจกระแสหลัก หรือธุรกิจกระแสหลักที่กำลังเปลี่ยนผ่านไปสู่ธุรกิจที่ยั่งยืน