ถอดรหัสวาทกรรม “การพัฒนาที่ยั่งยืน” บนทางแพร่งสู่เศรษฐกิจประชาธิปไตย

ถอดรหัสวาทกรรม “การพัฒนาที่ยั่งยืน” บนทางแพร่งสู่เศรษฐกิจประชาธิปไตย

ถอดรหัสวาทกรรม “การพัฒนาที่ยั่งยืน” บนทางแพร่งสู่เศรษฐกิจประชาธิปไตย

ปาฐกถาพิเศษ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ครั้งที่ 19, 8 มีนาคม 2567

ดาวน์โหลดปาฐกถาฉบับเต็ม [PDF, 112 หน้า]