คู่มือองค์กรการเงินชุมชน

คู่มือองค์กรการเงินชุมชน: แนวทางการบริหารจัดการ องค์กรการเงินชุมชน โดย สฤณี อาชวานันทกุล และ ปัทมาวดี โพชนุกูล, ธันวาคม 2556