คู่มือองค์กรการเงินชุมชน: แนวทางการบริหารจัดการองค์กรการเงินชุมชน

หนังสือ “คู่มือองค์กรการเงินชุมชน: แนวทางการบริหารจัดการองค์กรการเงินชุมชน” จัดทำขึ้นเป็น “เครื่องมือ” สำหรับช่วยการบริหารงานขององค์กรการเงินฐานรากในประเทศไทย ประกอบด้วยเนื้อหาดังนี้

1. องค์กรการเงินชุมชนไทยและหลักการวางโครงสร้างการจัดการ
2. หลักการรับสมาชิกและการรับฝากเงิน
3. หลักการปล่อยกู้
4. การบริหารความเสี่ยง การบริหารหนี้ และการวัดผลผลิตของกลุ่ม
5. หลักการบัญชีและการใช้ตัวเลขทางบัญชีในการบริหารจัดการ
6. หลักการจัดสวัสดิการ
7. กลไกควบคุมภายใน
8. หลักการประเมินความพร้อมในการทำธุรกิจ และสรุปกระบวนการพื้นฐานที่ควรมี