รู้ทันตลาดทุน

ผลงานหมายเลข 32 ของนักการเงินเพื่อสังคมระดับคุณภาพแห่งยุค ผู้เชื่อมั่นในแนวคิด “ทุนนิยมมีหัวใจ”