วิธีปฏิรูปเพื่อกำจัด “ระบอบทักษิณ” ในตลาดทุน

ข้อเสนอรูปธรรม 14 ข้อ ในการปฏิรูปตลาดทุนไทยเพื่อกำจัด “ระบอบทักษิณ” ที่เกี่ยวกับตลาดทุน ในความหมาย “คอร์รัปชั่นทางตรง” และ “คอร์รัปชั่นทางอ้อม” ดังปรากฎในทศวรรษ 2004-2014

ปรับปรุงจากชุดบทความในคอลัมน์ “รู้ทันตลาดทุน” สิบตอน ระหว่าง 16 มกราคม – 26 พฤษภาคม 2557 หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ