สมการคอร์รัปชั่น

สมการคอร์รัปชั่น ฉบับพิมพ์ครั้งที่สอง โดย สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)