สไลด์นำเสนอของ สพธอ. เรื่องชุดกฎหมายดิจิทัล ใน Open Forum

สไลด์นำเสนอของ สุรางคณา วายุภาพ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สพธอ.) เรื่อง ชุดกฎหมายดิจิทัล 10 ฉบับ ใน Open Forum วันที่ 24 มกราคม 2558