เงินเดินดิน

เงินเดินดิน โดย สฤณี อาชวานันทกุล พิมพ์ครั้งแรก สนพ. openbooks, 2553